Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb společnosti iPoradci.cz s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách http://iporadci.cz poskytované za níže uvedených podmínek Poptávajícímu a Uživateli v oblastech zprostředkování běžného účtu, hypotéky, investic, konsolidace úvěrů, pojištění majetku, půjček, povinného ručení, penze, stavebního spoření, životního pojištění, cestovního pojištění, a dále zprostředkování prodeje, koupě, pronájmu bytů, rodinných domů, komerčních prostor, pozemků a novostaveb (dále jen „Služba“). Provozovatelem webových stránek http://iporadci.cz (dále jen „webové stránky“) je společnost iPoradci.cz s.r.o., IČ:041 03 564, se sídlem Novosady 1149/73, 594 01 Velké Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88191 (dále jen „Poskytovatel“). Služba slouží ke zprostředkování poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce mezi registrovaným Uživatelem a Poptávajícím. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od Poptávajícího s cílem najít vhodného Uživatele (dodavatele) služeb zprostředkovávaných na webových stránkách. Nabídkou se rozumí odeslaná strukturovaná nabídka Uživatele (dodavatele) s cílem najít vhodného Poptávajícího (zájemce) o služby nabízené na webových stránkách. Pro účely těchto Podmínek jsou nabídky i poptávky Služeb na webových stránkách dále označovány jako Inzerce.

  2. Vztah Poskytovatele s Uživatelem a Poptávajícím shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživatelem a Poptávajícím, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

 2. Definice

  1. Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost iPoradci.cz s.r.o., IČ:041 03 564, se sídlem Novosady 1149/73, 594 01 Velké Meziříčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88191

  2. Uživatel. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci.

  3. Poptávající. Poptávající je každá osoba, která prostřednictvím webových stránek Poskytovatele poptává Službu.

  4. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele a Poptávajícího.

  5. Služba. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele a Poptávajícího umístěné na doméně www.iporadci.cz provozované Poskytovatelem a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně.

  6. Užívání Služby. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele a Poptávajícího prováděné na doméně Poskytovatele, zejména zadávání Inzerce.

  7. Obsah Služby. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, Obsahu Poptávajícího a Obsahu Třetích osob.

   1. Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

   2. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky http://iporadci.cz, zejména zadáním Inzerce.

   3. Obsah Poptávajícího. Obsahem Poptávajícího se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Poptávajícím v souvislosti s Užíváním služby na webové stránky http://iporadci.cz, zejména zadáním Inzerce.

   4. Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služby.

  8. Inzerce. Inzerce má význam uvedený v čl. I. odst. 1.1 a v čl. IV. odst. 4.2 těchto Podmínek.

  9. Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání Služby (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu, nastavení Služby apod.).

 3. Registrace Uživatele

  1. Registrace. Pro Užívání Služby Uživatelem je nezbytné provedení Registrace.

  2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně svéprávná nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

  3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces.

  4. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Službu Poskytovatele Uživatelem. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. VI. níže. Uživatel potvrzuje, že odpovídá za veškeré informace, údaje a materiály poskytnuté v rámci Registrace.

  5. Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služby. Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

  6. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

  7. Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

  8. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být Služba Uživatelem Užívána. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup ke Službě, jestliže Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

  9. Ukončení Registrace výpovědí. Poskytovatel a Uživatel jsou oprávněni zrušit Registraci a Uživatelský účet Uživatele písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní lhůta je tři (3) měsíce a v takovém případě náleží nevyčerpaná část poplatku za Registraci a vedení Uživatelského účtu (poplatek dle tarifu zvoleného Uživatelem) Poskytovateli.
   Poskytovatel a Uživatel jsou oprávněni zrušit Registraci a Uživatelský účet Uživatele písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jeden (1) měsíc v případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené některé ze stran Podmínkami nebo platnými předpisy České republiky. V případě výpovědi z důvodu porušení povinnosti Uživatelem náleží nevyčerpaná část poplatku za Registraci a vedení Uživatelského účtu (poplatek dle tarifu zvoleného Uživatelem) Poskytovateli. V případě výpovědi z důvodu porušení povinnosti Poskytovatelem náleží nevyčerpaná část poplatku za Registraci a vedení Uživatelského účtu (poplatek dle tarifu zvoleného Uživatelem) Uživateli.
   Ukončením Registrace zaniká právo Uživatele užívat Uživatelský účet a s tím související Služby na webových stránkách Poskytovatele.

  10. Smluvní pokuta. Pro případ prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv platby v souvislosti s Registrací, užíváním Uživatelského účtu a Služeb (zejména poplatky dle tarifu zvoleného Uživatelem) má Poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

 4. Pravidla poskytování služby

  1. Zadání Inzerce. Uživatel Služby/Poptávající Služby je oprávněn umisťovat a zveřejňovat pomocí uživatelského rozhraní na webových stránkách příslušné služby Inzerci.

  2. Inzerce. Inzercí se rozumí veškeré nabídky nebo poptávky konkrétních služeb nebo souvisejících aktivit fyzických nebo právnických osob.

  3. Povaha Inzerce. Pro vyloučení pochybností Uživatel/Poptávající bere na vědomí, že veškerá Inzerce umístěná Uživatelem/Poptávajícím na webové stránky Poskytovatele představuje Obsah Uživatele/Obsah Poptávajícího ve smyslu těchto Podmínek. Uživatel/Poptávající se proto výslovně zavazuje dodržovat ve vztahu k Inzerci zásady chování Uživatele/Poptávajícího uvedené v čl. V. těchto Podmínek.

  4. Zakázaná Inzerce. Kromě dodržování zásad chování Uživatele/Poptávajícího uvedených v čl. V. těchto Podmínek je Uživatel/Poptávajícího povinen zdržet se umisťování a zveřejňování Inzerce, která:

   1. není Inzercí služeb poskytovaných na webových stánkách Poskytovatele,

   2. není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná,

   3. může představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, dotěrného obtěžování nebo jiného obdobného jednání,

   4. inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:

    1. multilevel marketingem a provizními systémy (pyramidové/letadlové hry),

    2. erotikou, pornografiií (včetně livechatů, sms, audio a/nebo vizuálních služeb) nebo prací tanečnic, společnic nebo hostesek,

    3. léky a/nebo léčivými přípravky,

    4. neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví,

    5. jiným způsobem porušuje platné právní předpisy či dobré mravy.

   5. Forma Inzerce. Uživatel/Poptávající je při zadávání Inzerce povinen dodržovat pokyny uvedené v uživatelském rozhraní, zejména pravdivě uvést povinné údaje označené v uživatelském rozhraní.

 5. Práva a povinnosti

  1. Prohlášení Uživatele/Poptávajícího. Uživatel/Poptávající vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

   1. je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk,

   2. nebyl zbaven svéprávnosti, jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užíváním Služby,

   3. veškeré údaje, které o sobě Uživatel při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

   4. používáním Služby ze strany Uživatele/Poptávajícího za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,

   5. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

   6. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, obsahu Poptávajícího i Obsahu Třetích osob.

  2. Obecné Závazky Uživatele/Poptávajícího. Uživatel/Poptávající se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

   1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

   2. nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele/Poptávajícího došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

   3. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Službu, u které je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

   4. používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,

   5. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

   6. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,

   7. nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,

   8. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,

   9. nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

   10. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data Služby,

   11. nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

  3. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

   1. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele/Poptávajícího pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům/Poptávajícím nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům/Poptávajícím, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele/Poptávajícího, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele/Obsahu Poptávajícího,

   2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele/Poptávajícího ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům/Poptávajícím nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům/Poptávajícím,

   3. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele/Poptávajícího zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.

  4. Poskytování Služby. Poskytovatel poskytuje Uživateli/Poptávajícímu Služby za níže uvedených podmínek:

   1. Licence. Poskytovatel uděluje Uživateli/Poptávajícímu licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět Licence“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, k užití Služby, Obsahu Poskytovatele, software Poskytovatele (dále jen „Licence“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby Poskytovatele.

   2. Omezení Licence. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel/Poptávající nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel/Poptávající není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel/Poptávající nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby Třetími osobami. Uživatel/Poptávající nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

  5. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel/Poptávající bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

  6. Porušování právních předpisů. Uživatel/Poptávající nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele/Poptávajícího, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

  7. Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.

 6. Ochrana osobních údajů

  1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli/Poptávajícím, na základě kterých lze Uživatele/Poptávajícího přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o osobní údaje Uživatele/Poptávajícího, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě a genetický údaj, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Uživatele/Poptávajícího.

   1. Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

   2. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli/Poptávajícím nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel/Poptávající poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

  2. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem/Poptávajícím zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

   1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů/Poptávajícíh a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

   2. Uživatel/Poptávající prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

  3. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele/Poptávajícího zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele/Poptávajícího z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

  4. Zpracování osobních údajů. Uživatel/Poptávající bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů/Poptávajících pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.

  5. Souhlas Uživatele/Poptávajícího se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) / vyplněním formuláře poptávky Poptávajícím uděluje Uživatel/Poptávající v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“), souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Poskytovateli jako správci.

  6. Zpracovatel. Poskytovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

  7. Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel/Poptávající uděluje shora uvedený souhlas se zpracováním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele/Poptávajícího se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. VI. VSP je dobrovolný. Uživatel/Poptávající je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele/Poptávajícího byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby.

  8. Přístup Uživatele/Poptávajícího k údajům. Uživatel/Poptávající má právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli/Poptávajícímu informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel/Poptávající domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel/Poptávající je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  9. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel/Poptávající bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů, Poptávajících nebo třetích osob.

  10. Statistická data. Uživatel/Poptávající souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele/Poptávajícího nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele/Poptávajícího kontaktovat.

  11. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel/Poptávající dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel/Poptávající má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

 7. Předání osobních údajů

  1. Uživatel/Poptávající souhlasí s předáním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailová adresa a PSČ společnostem M&M finance company s.r.o., M & M reality holding a.s. a M&M pojišťovací za účelem kontaktování uživatele/poptávajícího s nabídkou spolupráce či služeb.

  2. Osobní údaje budou společnostmi M&M finance company s.r.o., M & M reality holding a.s. a M&M pojišťovací zpracovány po dobu 3 let.

  3. Uživatel/poptávající má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, vyžádat si aktualizaci nebo opravu, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 8. Vyloučení odpovědnosti

  1. Vyloučení záruk. Poskytovatel neposkytuje Uživateli/Poptávajícímu žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích osob, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

  2. Odpovědnost za škodu. Poskytovatel Uživateli/Poptávajícímu neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli/Poptávajícímu vznikne v souvislosti s užíváním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob. Poskytovatel vůči Uživateli/Poptávajícímu zejména neodpovídá za:

   1. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci/o Poptávajícím ve formuláři poptávky,

   2. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,

   3. jakýkoliv jiný následek užívání Služby.

  3. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele, Obsahu Poptávajícího (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).

  4. Obsah Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživateli/Poptávajícímu v rámci Služby či poskytovaný Uživateli/Poptávajícímu v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživateli/Poptávajícímu ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

  5. Vztah mezi Uživatelem/Poptávajícím a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem/Poptávajícím a Třetí osobou na základě užívání Služby. Takový právní vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele/Poptávajícího či Třetí osobu z takového právního vztahu. Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatele/Poptávajícího (tj. zadavatele nabídky či poptávky).

  6. Odškodnění. Uživatel/Poptávající se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem/Poptávajícím.

 9. Závěrečná ustanovení

  1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Poptávajícím může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele/Poptávajícího doručením na adresu uvedenou Uživatelem při Registraci/Poptávajícím ve formuláři poptávky nebo na adresu, kde se Uživatel/Poptávající zdržuje), e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@iporadci.cz a v případě Uživatele/Poptávajícího na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci/ve formuláři poptávky). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům/Poptávajícím může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem/Poptávajícím se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (prostřednictvích telefonních čísel uvedených na webových stránkách www.iporadci.cz a v případě Uživatele/Poptávajícího prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci/ve formuláři poptávky).

  2. Ukončení poskytování Služeb. Spolupráci dle těchto VSP lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou tři (3) měsíce s tím, že výpověď může podat kterákoliv smluvní strana bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

  3. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy existující či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem/Poptávajícím na straně druhé v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky.

  4. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službou, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

  5. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

  6. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

  7. Změny Podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek.

  8. Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli/Poptávajícímu pouze v případě, že Uživatel/Poptávající s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele/Poptávajícího se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele/Poptávajícího i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel/Poptávající se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.

  9. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 22. května 2015.